หน่วยที่ 4 – ใบความรู้ที่ 2

วิชาการงานอาชีพ 3 ให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้ด้านล่างนี้ และ ทำแบบฝึกหัด ลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

มีขั้นตอนการศึกษา และ ทำงาน ดังนี้

1. ศึกษาใบความรู้

2. ทำแบบฝึกหัดลงในโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด

3. บันทึกไฟล์ชื่อ หน่วยที่4-2

4. ส่งงานมายังอีเมล์ของครู ที่ ddee_jung@hotmail.com   โดยระบุชื่อนักเรียนให้ชัดเจน

5. กำหนดส่งภายในคาบ

6. คะแนน 10 คะแนน

Advertisements

หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาการงานอาชีพ 3 ให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้ด้านล่างนี้ และ ทำแบบฝึกหัด ลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

มีขั้นตอนการศึกษา และ ทำงาน ดังนี้

1. ศึกษาใบความรู้

2. ทำแบบฝึกหัดลงในโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด

3. บันทึกไฟล์ชื่อ หน่วยที่4-1

4. ส่งงานมายังอีเมล์ของครู ที่ ddee_jung@hotmail.com   โดยระบุชื่อนักเรียนให้ชัดเจน

5. กำหนดส่งภายในคาบ

6. คะแนน 10 คะแนน

 

 

 

วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม

ขอบคุณที่มา   ku-iged.psd.ku.ac.th/032/54-2/01999032-3.ppt

อ.พรรณราย ชาญหิรัญ

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ

ใบงานที่ 1 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา

แนะนำระบบสอบต่างๆ ปี 2556

LAB2:แบบฝึกปฏิบัติที่ 2

คำชี้แจง

1.ให้นักเรียนศึกษา แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 นี้ และ ลงมือฝึกปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์ภายในคาบเรียนวันนี้

2.คะแนนรวม 10 คะแนน

หน่วยที่ 2 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

การจัดการฐานข้อมูล

การเขียนโปรแกรมภาษาซี : ใบความรู้ที่ 2

ใบความรู้ที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง 32101 การงานอาชีพฯ 3

ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หากไม่แสดงเนื้อหาให้คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้  http://www.slideshare.net/orapcham/ss-13023151